«AMSTEL ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2022» | AMSTEL Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΕΧΩ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΙΣ:
ΖΩ ΣΤΗΝ
Ελλάδα

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΗΝ ΠΛHΡΗ ΚΑΙ EΓΚΥΡΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΓEΝΝΗΣΗΣ ΣΑΣ

ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ EΧΕΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣIΑ.

YΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΜΑ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ COOKIES ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ.
ΑΥΤΟΣ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ COOKIES.

amstel_logo

«AMSTEL ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2022»

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

   
1. Αντικείμενο Διαγωνισμού:
        1.1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω 122 41 Αθήνα, με ΑΦΜ 094000362, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών, αριθ. ΓΕΜΗ 251401000, (στο εξής «Διοργανώτρια») όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων της, διοργανώνει και επιμελείται διαγωνισμό (στο εξής «Διαγωνισμός») στα σημεία πώλησης με τίτλο «AMSTEL ΚΑΛΟΚΑΡΙΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2022». Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (στο εξής «Όροι συμμετοχής», ή «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας www.amstel.gr/summer2022 (εφεξής «Ιστότοπος της Διοργανώτριας»).
        1.2. Σκοπός των παρόντων Όρων είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος, καθώς και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.
        1.3. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους, καθώς η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.
        1.4. Σε όλους τους Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό επισημαίνεται ότι η κατανάλωση αλκοόλ θα πρέπει να γίνεται υπεύθυνα και σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία και παράλληλα συστήνεται να αποφεύγεται η κατανάλωση αλκοόλ στις παρακάτω περιπτώσεις:
    i. Από άτομα κάτω των 18 ετών,
    ii. Από εγκυμονούσες ή θηλάζουσες,
    iii. Πριν και κατά την οδήγηση,
    iv. Κατά τη διάρκεια θεραπευτικής ή φαρμακευτικής αγωγής ή εάν αντιμετωπίζεται κάποιο πρόβλημα υγείας.
        1.5. Παράλληλα, επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η κατανάλωση αλκοόλ θα πρέπει να γίνεται πάντοτε με ασφάλεια και υπεύθυνα και δεν θα πρέπει η κατανάλωση να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) μονάδες αλκοόλ κατά μέγιστο, όπως προτείνει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕΝ.Ε.Α.Π.).

    2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων»).
        2.1. Δικαίωμα συμμετοχής στoν Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
        2.2. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό: α. οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, οι συνεργάτες της Διοργανώτριας, καθώς και τα πρόσωπα που διατηρούν οποιαδήποτε επαγγελματική ή άλλη σχέση ή οποιασδήποτε μορφής εξάρτηση με / από τη Διοργανώτρια β. τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, ως επίσης και τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει ενεργό σύμφωνο συμβίωσης με τους ως άνω  εργαζομένους, καθώς και γ. τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. 
        2.3. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και θεωρείται ως ουδέποτε πραγματοποιηθείσα. 

    3. Διάρκεια του Διαγωνισμού :
        3.1. Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα από τις 01/07/2022 και ώρα 09:00 έως τις 31/07/2022 και ώρα 23:59, σε 250 συγκεκριμένα συνεργαζόμενα με την Διοργανώτρια καταστήματα ανά την Ελλάδα (αναλυτικά αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) των παρόντων Όρων, που αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα αυτών, ή/και μέχρι την εξάντληση των κουπονιών που θα διατεθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, ανάλογα με το ποιο γεγονός θα επέλθει πρώτο.
        3.2.  Η Διοργανώτρια διατηρεί ρητά το δικαίωμα να μεταβάλει κατά την κρίση της τη διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών του Διαγωνισμού, να αναβάλει ή/και να ακυρώσει συνολικά τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Για τις μεταβολές αυτές θα ενημερώνεται το καταναλωτικό κοινό και οι Συμμετέχοντες με ανάρτηση σχετικής ειδοποίησης στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας, www.amstel.gr/summer2022 ή / και  με κάθε πρόσφορο μέσο, οι δε μεταβολές αυτές θα ισχύουν από την ημερομηνία και ώρα ανάρτησης τους.
        3.3. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την ώρα Λήξης του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή άλλως θα λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/πραγματοποιηθείσα και δεν θα επάγεται κανένα αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύεται η Διοργανώτρια από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή οι Συμμετέχοντες με την εκπρόθεσμη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν οιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας. 

    4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:
        4.1. Με κάθε αγορά, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού (όπως ειδικότερα αυτή ορίζεται ανωτέρω υπό 3.1), 1 συσκευασίας κουτιού μπύρας  υπό τα σήματα AMSTEL ή AMSTEL FREE ή AMSTEL FREE LEMON ή AMSTEL RADLER από τα ανωτέρω αναφερόμενα υπό 3.1 συνεργαζόμενα καταστήματα (αναλυτικά αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α των παρόντων Όρων), οι Συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να παραλάβουν ένα κουπόνι και να δουν άμεσα εάν κέρδισαν ένα από τα δώρα του Διαγωνισμού (όπως ειδικότερα αυτά ορίζονται κατωτέρω υπό 5.1). 
        4.2. Εάν κάποιος Συμμετέχων δεν προβεί, κατά τα ανωτέρω, σε αγορά κάποιου προϊόντος, μπορεί να παραλάβει ένα κουπόνι και να δει άμεσα εάν κέρδισε ένα από τα δώρα του Διαγωνισμού που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 5.1 των παρόντων Όρων. 
        4.3. Ο κατά τα άνω αναφερόμενος τρόπος συμμετοχής στον Διαγωνισμό συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων Όρων, όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί από την Διοργανώτρια.  
        4.4. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές στο Διαγωνισμό. Έγκυρη είναι η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον συμμετέχοντα στα συστήματα των ανωτέρω εταιρειών, ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης ενέργειας του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί από την ημερομηνία Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία Λήξης του Διαγωνισμού, (δ) δεν παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων.
        4.5. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση να απορρίπτει μη έγκυρες συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες Όρους και να ακυρώνει εκ των υστέρων συμμετοχές (ακόμη και μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού), που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες Όρους. Στην περίπτωση αυτή, η Διοργανώτρια διατηρεί  το δικαίωμα, πέρα από οποιαδήποτε άλλη αξίωση έχει έναντι του αποκλειομένου προσώπου, να αξιώσει την επιστροφή κάθε δώρου ή άλλης ωφέλειας που ο συμμετέχων έχει ήδη λάβει λόγω της συμμετοχής του στον Διαγωνισμό.
Ο αποκλεισμός για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους πραγματοποιείται χωρίς την τήρηση διατυπώσεων ή προθεσμίας και δίχως να απαιτείται η προηγούμενη ειδοποίηση του αποκλειομένου και αιτιολόγηση του αποκλεισμού/ακύρωσης της συμμετοχής.
    5. Προσφερόμενα δώρα διαγωνισμού (εφεξής «Δώρα»):
        5.1. Τα Δώρα που θα διατεθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού που θα διεξαχθεί από τις 01/07/2022 έως τις 31/07/2022 στα 250 συνεργαζόμενα καταστήματα του Παραρτήματος Α των παρόντων Όρων, είναι: 20 JBL Tune 500 headsets & 20 JBL Bluetooth Speakers GO3. Το Δώρο που τυχόν κερδίζει ο εκάστοτε Συμμετέχων αναγράφεται στο κουπόνι που παρέλαβε σύμφωνα με την προαναφερθείσα υπό 4.1. διαδικασία από το κατάστημα. 
        5.2. Τα Δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση αυτών με άλλα δώρα ή η εξαργύρωση αυτών σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Τόσο οι συμμετέχοντες όσο και οι νικητές μπορούν να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες του δώρου από τον Ιστότοπο της διοργανώτριας. 

    6. Παραλαβή Δώρων :
        6.1. Τα Δώρα της παραγράφου 5.1 των παρόντων Όρων θα παραλαμβάνονται ως εξής:
        6.2. Οι νικητές κατόπιν επικοινωνίας με τον προμηθευτή, ήτοι την εταιρία Dyas Evan, η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Κερασιάς, αρ 37, με ΑΦΜ 095737505 (εφεξής «Προμηθευτής»), καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο της εταιρίας Dyas Evan στο 210.60.10.168, το αργότερο μέχρι και ένα (1) μήνα μετά την λήξη του Διαγωνισμού, ήτοι μέχρι την 16.08.2022, θα δίνουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο επικοινωνίας). Στην συνέχεια, θα αποστέλλεται courier που θα παραλαμβάνει το τυχερό κουπόνι (τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τoν Προμηθευτή) και αφού ο Προμηθευτής λάβει το κουπόνι ως αποδεικτικό, θα καλεί τηλεφωνικά τον νικητή για να διευθετηθεί η αποστολή του δώρου του μέσω courier στην διεύθυνση που θα έχει δηλώσει ο εκάστοτε νικητής, εφόσον εκείνος πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται  υπό 2 ανωτέρω 
        6.3. Η Διοργανώτρια δικαιούται να εξακριβώσει με κάθε πρόσφορο μέσο την ταυτότητα και ηλικία των προσώπων.
        6.4. Με την αποδοχή του Δώρου οι Διαγωνιζόμενοι δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχονται πλήρως την εγκυρότητα διεξαγωγής της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων αυτής.

    7. Ευθύνη:
        7.1. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται στη διάθεση των Δώρων που περιγράφονται στην παράγραφο 5.1 του παρόντος αποκλειστικά μέσω της ανωτέρω αναφερόμενης διαδικασίας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν φέρει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.
        7.2. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή του Δώρου από τον κάθε νικητή. 
        7.3. Στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, η Διοργανώτρια και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα στελέχη τους δεν ευθύνονται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημίες, ηθική βλάβη, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετική το Διαγωνισμό ή/και με τα Δώρα και τη χρήση τους, και δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη, σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα.

        7.4. Η Διοργανώτρια δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ζημία και/ή βλάβη σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό, τα Δώρα και τη χρήση αυτών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
        7.5. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό, να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, καθώς και να τροποποιεί τα Δώρα του Διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση της, με προηγούμενη ανακοίνωση στο www.amstel.gr/summer2022 ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Κάθε παρόμοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας και των συνεργαζόμενων εταιρειών.
        7.6. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Εταιρείας και των συνεργαζόμενων εταιρειών. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, μεταφόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας. Κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού, τυχόν αναρτήσεις ή σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων ή που περιέχουν οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας, θα διαγράφονται άμεσα από τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, ο δε Συμμετέχων που ανάρτησε σχόλια κατά τα παραπάνω θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό.

        7.7. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους, παρέχονται με αιτία την προκήρυξη του Διαγωνισμού, στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λπ., έναντι της Διοργανώτριας. Επίσης, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Ακόμη, η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κ.λπ.), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, που απορρέουν από τους Όρους Συμμετοχής και απαλλάσσεται σύμμετρα και αζήμια των υποχρεώσεών της. 
        7.8. Η Διοργανώτρια μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους παρόντες όρους. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τη Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης), η ως άνω εταιρεία έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο. Η Διοργανώτρια  αποφασίζει για το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και για τους τελικούς νικητές τηρούσα τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος.
        7.9. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της, τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής. 
        7.10. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και τη διανομή των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

    8. Προσωπικά Δεδομένα
        8.1. Σας ενημερώνουμε ότι η υλοποίηση του Διαγωνισμού καθιστά αναγκαία τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR),   αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς: απόδοσης των Δώρων, για προωθητικούς σκοπούς, ήτοι για την προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου (internet), συμπεριλαμβανομένων των social media, καθώς επίσης και την εκπλήρωση τυχόν προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. φορολογική νομοθεσία) υποχρεώσεων της Διοργανώτριας και την ικανοποίηση τυχόν εννόμων συμφερόντων της (άρθρο 6 παρ. 1 (β), (γ), (στ) GDPR), σύμφωνα πάντα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. 
        8.2. Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα των νικητών που τυγχάνουν επεξεργασίας είναι: ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου και ταχυδρομική διεύθυνση, ηλικία.
        8.3. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών θα τηρούνται από την Διοργανώτρια αποκλειστικά για τους ως άνω σκοπούς επεξεργασίας και μόνο στο μέτρο και για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός εκ των ανωτέρω σκοπών, είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου ορίσει, που θα ενεργήσει εξ ονόματος, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του GDPR.

        8.4. Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς πλην των ως άνω αναφερομένων ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων  την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την παράδοση των Δώρων, όπου αυτό απαιτείται. 
        8.5. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο οποιοσδήποτε Συμμετέχων επιθυμεί να μην γίνει επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων μπορεί να αποσύρει τη συμμετοχή του, επικοινωνώντας, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση μέσω e-mail στο DPO_ABOffice@heineken.com ή εγγράφως με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Λ. Κηφισού, αρ. 102, Αιγάλεω Αττικής με την επισήμανση: Διαγωνισμός Άμστελ για την ενέργεια : «AMSTEL ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2022».  Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και, ειδικότερα, τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας, σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα του που τυγχάνουν επεξεργασίας, επικοινωνώντας κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο. Εάν οποιοσδήποτε επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: complaints@dpa.gr.

    9. Λοιποί όροι:
        9.1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Διοργανώτριας.
        9.2. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση της, καθώς και να μεταβάλει τους παρόντες Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να αναβάλλει ή ματαιώσει τον Διαγωνισμό και συνακόλουθα την κλήρωση και / ή την παροχή των Δώρων με σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο του Διαγωνισμού.
        9.3.  Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Κάθε τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα.
        9.4. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων Όρων.
        9.5. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται το έγκυρο και η ισχύς των λοιπών όρων. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών Όρων.
        9.6. Η παράλειψη από τη Διοργανώτρια να ασκήσει κάποιο δικαίωμα της άπαξ ή κατ' επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.
        9.7. Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από Συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό, σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή οποιουδήποτε Όρου, ο Συμμετέχων θα απευθύνεται στην Διοργανώτρια μέσω του τηλεφώνου 801.22.22.222 η οποία θα καταβάλλει προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επιλύσεως της διαφοράς. 
        9.8. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, η οποία δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά κατά τη διαδικασία του ανωτέρω 9.6 όρου, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών (αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας). 


 

Παράρτημα Α

Καταστήματα που συμμετέχουν στην ενέργεια:

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΛΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ

1

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΣΧΙΣΤΟΥ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

2

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Smile Kiosk

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

3

ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΧΙΣΤΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

4

ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Smile Kiosk

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

5

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΟΔΟΥ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

6

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΣΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Smile Kiosk

ΧΑΙΔΑΡΙ

ΧΑΙΔΑΡΙ

7

ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

8

ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

9

ΚΛΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Κ ΣΙΑ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΑΙΓΑΛΕΩ

10

ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ& ΣΙΑ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΝΙΚΑΙΑ

ΝΙΚΑΙΑ

11

ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΑΙΓΑΛΕΩ

12

ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΑΝ-ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ ΧΡ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΝΙΚΑΙΑ

ΝΙΚΑΙΑ

13

ΖΗΣΗ ΜΑΡΙΑ Κ ΣΙΑ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

14

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

15

ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ&ΣΙΑ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

16

ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ Β. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Smile Kiosk

ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ

ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ

17

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

18

ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ Α.&Χ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ Κ. Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

19

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ & ΘΕΣΣΑΛΌΝΙΚΗΣ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ

ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ

20

ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΘΗΒΩΝ & ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

21

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

22

ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 25 Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΑΙΓΑΛΕΩ

23

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ & ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΝΙΚΑΙΑ

ΝΙΚΑΙΑ

24

ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΝΙΚΑΙΑ

ΝΙΚΑΙΑ

25

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

26

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

27

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

28

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΑΚΗ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΝΙΚΑΙΑ

ΝΙΚΑΙΑ

29

ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΕΩΣ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΝΙΚΑΙΑ

ΝΙΚΑΙΑ

30

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

31

SMILE KIOSK ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΝΙΚΑΙΑ

ΝΙΚΑΙΑ

32

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΟΔΟΥ ΣΩΡΡΟΥ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΜΑΡΟΥΣΙ

33

Α. & Χ. ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΦΙΛΟΘΕΗ

ΦΙΛΟΘΕΗ

34

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

35

SMILE KIOSK ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑΣ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

36

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΙΩΝΙΑΣ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΑΘΗΝΑ

ΑΘΗΝΑ

37

SMILE KIOSK ΤΖΑΒΕΛΛΑ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

38

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ & ΥΜΗΤΤΟΥ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΑΘΗΝΑ

ΑΘΗΝΑ

39

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΝΙΚΑΙΑ

ΝΙΚΑΙΑ

40

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ O.Ε.

Smile Kiosk

ΚΗΦΙΣΙΑ

ΚΗΦΙΣΙΑ

41

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΟΕ

Smile Kiosk

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

42

ΜΙΚΡΗ ΛΙΑΝΙΚΗ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΝΙΚΑΙΑ

ΝΙΚΑΙΑ

43

ALL DAY STORE E.E.

Kioskys

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΑΙΓΑΛΕΩ

44

ACROPOL KIOSKYS E.E.

Kioskys

ΑΚΡΟΠΟΛΗ

ΑΚΡΟΠΟΛΗ

45

ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΚΙΟΣΚ Ε.Ε

Kioskys

ΑΜΦΙΘΕΑΣ

ΑΜΦΙΘΕΑΣ

46

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

Kioskys

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

47

ΖΥΚΟ ΣΠΥΡΟ & ΣΙΑ Ε.Ε

Kioskys

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΒΥΡΩΝΑΣ

48

ΑΛΕΥΡΑΣ Π ΔΟΥΚΑΚΗΣ Α ΟΕ

Kioskys

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΒΥΡΩΝΑΣ

49

DEKO Ι.Κ.Ε

Kioskys

ΓΕΡΑΚΑ

ΓΕΡΑΚΑ

50

ΝΙΚΟΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Kioskys

ΓΚΥΖΗ

ΓΚΥΖΗ

51

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕ

Kioskys

ΔΡΑΜΑ

ΔΡΑΜΑ

52

INKAT Α.Ε.

Kioskys

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

53

ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Kioskys

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

54

ΚΥΡΟΣ ΜΑΝΟΥΣΚΑΣ

Kioskys

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

55

ΛΕΟΝΤΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Kioskys

ΙΛΙΟΝ

ΙΛΙΟΝ

56

ΝΙΚΟΛΗΣ ΘΑΝ. ΔΙΟΝΥΣΗΣ

Kioskys

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

57

SALA L. - SALA M.& ΣΙΑ Ε.Ε.

Kioskys

ΚΥΨΕΛΗ

ΚΥΨΕΛΗ

58

ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Kioskys

ΛΑΜΙΑ

ΛΑΜΙΑ

59

ΚΟΛΟΒΕΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Kioskys

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ

60

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Kioskys

ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

61

ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε

Kioskys

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

62

VELKANI VLADIMIR

Kioskys

Π. ΦΑΛΗΡΟ

Π. ΦΑΛΗΡΟ

63

ΝΙΚΟΛΗΣ ΘΑΝ. ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΥΠΟΚ.

Kioskys

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

64

ΚΑΦΕ ΜΙΚΡΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΑΝΟΡΜΟΥ Ο.Ε.

Kioskys

ΠΑΝΟΡΜΟΥ

ΠΑΝΟΡΜΟΥ

65

SALA LEFTERI & ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Kioskys

ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΠΑΤΗΣΙΩΝ

66

ΠΙΤΤΗΣ ΣΤΑ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Kioskys

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1

67

ΚΟΡΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Kioskys

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

68

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΙΑ Ε Ε

Kioskys

ΠΥΡΓΟΣ

ΠΥΡΓΟΣ

69

INKAT A.E.

Kioskys

ΦΙΛΟΘΕΗ (ΠΑΛΙΑ ΑΓΟΡΑ)

ΦΙΛΟΘΕΗ (ΠΑΛΙΑ ΑΓΟΡΑ)

70

INKAT A.E.

Kioskys

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

71

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΛΕΥΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Kioskys

ΧΟΛΑΡΓΟΣ

ΧΟΛΑΡΓΟΣ

72

Kioskys

Kioskys

ΣΥΡΟΣ

ΣΥΡΟΣ

73

Kioskys

Kioskys

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

74

Kioskys

Kioskys

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

75

Kioskys

Kioskys

ΜΕΛΙΣΣΙΑ

ΜΕΛΙΣΣΙΑ

76

Kioskys

Kioskys

ΜΕΝΙΔΙ

ΜΕΝΙΔΙ

77

Kioskys

Kioskys

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

78

Kioskys

Kioskys

ΑΛΙΜΟΣ

ΑΛΙΜΟΣ

79

Kioskys

Kioskys

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΓΛΥΦΑΔΑΣ

80

Kioskys

Kioskys

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

81

Kioskys

Kioskys

ΠΑΛΛΗΝΗ

ΠΑΛΛΗΝΗ

82

Kioskys

Kioskys

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

83

Kioskys

Kioskys

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

84

Kioskys

Kioskys

ΓΛΥΦΑΔΑ

ΓΛΥΦΑΔΑ

85

ΕΛΙΤ Ε.Π.Ε.

Μαθιουδάκης

Ηράκλειο

Κνωσού

86

ΕΛΙΤ Ε.Π.Ε.

Μαθιουδάκης

Ηράκλειο

Δειλινά

87

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ

Μαθιουδάκης

Ηράκλειο

Πατέλες

88

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ

Μαθιουδάκης

Ασήμι

Ασήμι

89

4 MARKETS Α.Ε.

Μαθιουδάκης

Ηράκλειο

Γιόφυρος

90

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ

Μαθιουδάκης

Αρκαλοχώρι

Αρκαλοχώρι

91

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ

Μαθιουδάκης

Χανιά

Χανιά

92

ΔΙΑΣ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.

Μαθιουδάκης

Πέραμα Ρεθύμνου

Ρέθυμνο

93

ΕΛΙΤ Ε.Π.Ε.

Μαθιουδάκης

Ηράκλειο

Θερίσου

94

ΕΛΙΤ Ε.Π.Ε.

Μαθιουδάκης

Ηράκλειο

Ηράκλειο

95

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ

Μαθιουδάκης

Ηράκλειο

Ηράκλειο

96

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ

Μαθιουδάκης

Μοίρες

Μοίρες

97

ΔΙΑΣ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.

Μαθιουδάκης

Ρέθυμνο

Ρέθυμνο

98

ΔΙΑΣ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.

Μαθιουδάκης

Ρέθυμνο

Ρέθυμνο

99

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ

Μαθιουδάκης

Ρέθυμνο

Ρέθυμνο

100

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ

Μαθιουδάκης

Ρέθυμνο

Ρέθυμνο

101

ΕΛΙΤ Ε.Π.Ε.

Μαθιουδάκης

Ηράκλειο

Ηράκλειο

102

ΕΛΙΤ Ε.Π.Ε.

Μαθιουδάκης

Ηράκλειο

Ηράκλειο

103

ΕΛΙΤ Ε.Π.Ε.

Μαθιουδάκης

Ηράκλειο

Χερσόνησος

104

Νικηφορου Γ. Βαιλειος

YES STORES

θεσσαλονίκη

Ξηροκρήνη

105

Πετρόπουλος Γ. Και Κατσιάνης Γ. Ο.Ε

YES STORES

θεσσαλονίκη

Ξηροκρήνη

106

Benefit Trade Ο.Ε.

YES STORES

θεσσαλονίκη

Κεντρο

107

Παντοπωλείο Ι.Κ.Ε.

YES STORES

θεσσαλονίκη

Κεντρο

108

Γιοβανουδης Αθ. Δημητριος

YES STORES

θεσσαλονίκη

Κεντρο

109

Ζαχος Νικολαος

YES STORES

θεσσαλονίκη

Κεντρο

110

Ζαχος Νικολαος

YES STORES

θεσσαλονίκη

Κεντρο

111

Κυριμκυριδης Α. - Κυριμκυριδης Στ.

YES STORES

θεσσαλονίκη

Κεντρο

112

Ζουπας Ευαγγελος

YES STORES

θεσσαλονίκη

Κεντρο

113

Ζαχος Ν.-Κατσιανης Γ. Ο.Ε.

YES STORES

θεσσαλονίκη

Κεντρο

114

Yes I. Dragoumi O.E.

YES STORES

θεσσαλονίκη

Κεντρο

115

Κυριμκυριδης Στ. - Ζαχος Ν. Ο.Ε.

YES STORES

θεσσαλονίκη

Κεντρο

116


YES STORES KARAOLI O.E.

YES STORES

θεσσαλονίκη

ΕΥΟΣΜΟΣ

117

YES M ALEKSANDROU O.E.

YES STORES

θεσσαλονίκη

ΕΥΟΣΜΟΣ

118

Yes Stores Επαλόφου Ο.Ε.

YES STORES

θεσσαλονίκη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

119

Τουτουντσογλου Γεωργιος

YES STORES

θεσσαλονίκη

Δελφων

120

Τρεντζιδης Αλεξανδρος Ανδρεας

YES STORES

θεσσαλονίκη

Κεντρο

121

Yes Βασιλίσσης Όλγας

YES STORES

θεσσαλονίκη

Κεντρο

122

Yes Κωνσταντινουπόλεως Ο.Ε.

YES STORES

θεσσαλονίκη

Κεντρο

123

Τρντζίδης Αλέξανδρος Και Σια Ε.Ε.

YES STORES

θεσσαλονίκη

Δελφων

124

Κανάκη φανή

YES STORES

θεσσαλονίκη

Κεντρο

125

Gts Markets Ο.Ε.

YES STORES

θεσσαλονίκη

Κεντρο

126


Υes Stores Ύδρας Ο.Ε.

YES STORES

θεσσαλονίκη

Κεντρο

127

PROFIT TRADE OE

YES STORES

θεσσαλονίκη

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

128

ΣΤΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

YES STORES

θεσσαλονίκη

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

129

ΖΑΧΟΣ ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΟΕ

YES STORES

θεσσαλονίκη

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

130

ΚΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ Ν-ΜΑΝΑΒΗΣ Ι. ΟΕ

YES STORES

θεσσαλονίκη

Πολίχνη

131

ΓΙΑΝΝΑΡΙΔΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

YES STORES

θεσσαλονίκη

Ρετζίκι

132

ΑΘΗΝΑΙΚΗ ΖΥΘΙΠΟΙΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΖ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ηράκλειο

133

Χρηστάκης - Παπαδάκης

ΦΑΙΣΤΟΣ

Ηράκλειο

Αρκαλοχώρι

134

Ρωμανιάς Ανδρέας

ΦΑΙΣΤΟΣ

Χανιά

Καβρός Χανίων

135

Στημαδωράκης Παναγιώτης

ΦΑΙΣΤΟΣ

Χανιά

Χανιά

136

Στημαδωράκης Παναγιώτης

ΦΑΙΣΤΟΣ

Χανιά

Χανιά

137

Μπαγορδάκης Κωνσταντίνος

ΦΑΙΣΤΟΣ

Λασίθι

Σίσι

138

Λεμονάκης Νίκος

ΦΑΙΣΤΟΣ

Ηράκλειο

Ηράκλειο

139

Καργιωτάκης Δημήτρης

ΦΑΙΣΤΟΣ

Ηράκλειο

Ανάληψη

140

Μαυράκης Παναγιώτης

ΦΑΙΣΤΟΣ

Ρέθυμνο

Μπαλί

141

Λαδιανού Κωνσταντίνα

ΦΑΙΣΤΟΣ

Ηράκλειο

Ηράκλειο

142

Φουκάκης Ιάσων

ΦΑΙΣΤΟΣ

Ηράκλειο

Αλικαρνασσός

143

Φουκάκης Ιάσων

ΦΑΙΣΤΟΣ

Ηράκλειο

Ηράκλειο

144

Βαρδάκης Γιώργος

ΦΑΙΣΤΟΣ

Λασίθι

Άγιος Νικόλαος

145

Μαυρομάτης Πρόδρομος

ΦΑΙΣΤΟΣ

Ηράκλειο

Πόρος

146

Μουρτζάκης Γιώργος

ΦΑΙΣΤΟΣ

Ηράκλειο

Καστέλλι

147

Χανιωτάκης Βαγγέλης

ΦΑΙΣΤΟΣ

Λασίθι

Ιεράπετρα

148

Πάγκαλος Αντώνης

ΦΑΙΣΤΟΣ

Λασίθι

Άγιος Νικόλαος

149

Μακρυγιαννάκης Κώστας

ΦΑΙΣΤΟΣ

Ηράκλειο

Μεσαρά

150

Μακρυγιαννάκη Κατερίνα

ΦΑΙΣΤΟΣ

Ηράκλειο

Μεσαρά

151

Μακρυγιαννάκη Σοφία

ΦΑΙΣΤΟΣ

Ηράκλειο

Μεσαρά

152

ΚΑΛΥΨΩ ΚΕΑ Α.Ε.

bp

Καπανδρίτι

Καπανδρίτι

153

ΚΑΛΥΨΩ ΚΕΑ Α.Ε.

bp

Ηλιούπολη

Ηλιούπολη

154

ΚΑΛΥΨΩ ΚΕΑ Α.Ε.

bp

Νέα Ερυθραία

Νέα Ερυθραία

155

ΚΑΛΥΨΩ ΚΕΑ Α.Ε.

bp

Γέρακας

Γέρακας

156

ΚΑΛΥΨΩ ΚΕΑ Α.Ε.

bp

Αθήνα

Αθήνα

157

ΚΑΛΥΨΩ ΚΕΑ Α.Ε.

bp

Παιανία

Παιανία

158

ΚΑΛΥΨΩ ΚΕΑ Α.Ε.

bp

Χαλάνδρι

Χαλάνδρι

159

ΚΑΛΥΨΩ ΚΕΑ Α.Ε.

bp

Φιλοθέη

Φιλοθέη

160

ΚΑΛΥΨΩ ΚΕΑ Α.Ε.

bp

Αθήνα

Αθήνα

161

ΚΑΛΥΨΩ ΚΕΑ Α.Ε.

bp

Κερατέα

Κερατέα

162

ΚΑΛΥΨΩ ΚΕΑ Α.Ε.

bp

Γλυφάδα

Γλυφάδα

163

ΚΑΛΥΨΩ ΚΕΑ Α.Ε.

bp

Αθήνα

Αθήνα

164

ΚΑΛΥΨΩ ΚΕΑ Α.Ε.

bp

Βύρωνας

Βύρωνας

165

ΚΑΛΥΨΩ ΚΕΑ Α.Ε.

bp

Αθήνα

Αθήνα

166

ΚΑΛΥΨΩ ΚΕΑ Α.Ε.

bp

Αθήνα

Αθήνα

167

ΚΑΛΥΨΩ ΚΕΑ Α.Ε.

ΕΚΟ

Αυλώνα

Αυλώνα

168

ΚΑΛΥΨΩ ΚΕΑ Α.Ε.

ΕΚΟ

Αυλώνα

Αυλώνα

169

ΚΑΛΥΨΩ ΚΕΑ Α.Ε.

ΕΚΟ

Γλυφάδα

Γλυφάδα

170

ΚΑΛΥΨΩ ΚΕΑ Α.Ε.

ΕΚΟ

Παλλήνη

Παλλήνη

171

ΚΑΛΥΨΩ ΚΕΑ Α.Ε.

ΕΚΟ

Σχηματάρι

Σχηματάρι

172

ΚΑΛΥΨΩ ΚΕΑ Α.Ε.

ΕΚΟ

Ασπρόπυργος

Ασπρόπυργος

173

ΚΑΛΥΨΩ ΚΕΑ Α.Ε.

ΕΚΟ

Γαλάτσι

Γαλάτσι

174

ΚΑΛΥΨΩ ΚΕΑ Α.Ε.

ΕΚΟ

Παλλήνη

Παλλήνη

175

ΚΑΛΥΨΩ ΚΕΑ Α.Ε.

ΕΚΟ

Σχηματάρι

Σχηματάρι

176

ΚΑΛΥΨΩ ΚΕΑ Α.Ε.

ΕΚΟ

Καλογρέζα

Καλογρέζα

177

ΚΑΛΥΨΩ ΚΕΑ Α.Ε.

ΕΚΟ

Ασπρόπυργος

Ασπρόπυργος

178

ΚΑΛΥΨΩ ΚΕΑ Α.Ε.

ΕΚΟ

Γλυφάδα

Γλυφάδα

179

ΚΑΛΥΨΩ ΚΕΑ Α.Ε.

ΕΚΟ

Κηφισιά

Κηφισιά

180

ΚΑΛΥΨΩ ΚΕΑ Α.Ε.

ΕΚΟ

Κηφισιά

Κηφισιά

181

COOP

COOP

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ

182

COOP

COOP

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ

183

COOP

COOP

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ

184

COOP

COOP

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ

185

COOP

COOP

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ

186

COOP

COOP

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ

187

COOP

COOP

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ

188

COOP

COOP

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ

189

COOP

COOP

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ

190

COOP

COOP

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ

191

COOP

COOP

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ

192

COOP

COOP

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ

193

COOP

COOP

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ

194

COOP

COOP

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ

195

COOP

COOP

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ

196

COOP

COOP

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ

197

COOP

COOP

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ

198

COOP

COOP

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ

199

COOP

COOP

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ

200

COOP

COOP

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ