ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ


ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Προκειμένου να απολαμβάνουμε όλοι τις δυνατότητες που προσφέρει ο διαδικτυακός τόπος της Amstel, έχουμε καταρτίσει ένα σύνολο γενικών οδηγιών. Στους Όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης, καθώς και στην Πολιτική προστασίας απορρήτου και χρήσης cookies, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές και τους κανονισμούς μας. Σας προτείνουμε να διαβάσετε προσεκτικά τα παρακάτω έγγραφα. Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί απλώς μια γενική προσέγγιση αυτών των θεμάτων.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης ("Όροι χρήσης") ισχύουν για κάθε προσπέλαση και χρήση του διαδικτυακού τόπου της Amstel, καθώς και όλων των πληροφοριών, των συστάσεων ή/και των υπηρεσιών που σας παρέχονται από το συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο ή μέσω αυτού ("Πληροφορίες").

Με τη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου αποδέχεστε την εφαρμογή των παρόντων Όρων χρήσης. Σημειωτέον ότι οι συγκεκριμένοι Όροι χρήσης ενδέχεται να αλλάξουν. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα ισχύουν άμεσα μετά τη δημοσίευση των τροποποιημένων Όρων χρήσης. Οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου οφείλουν να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους Όρους χρήσης προκειμένου να ενημερώνονται για πιθανές αλλαγές.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ
Οι Πληροφορίες παρέχονται αποκλειστικά για σκοπούς γενικής ενημέρωσης και δεν είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα. Η Amstel δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές απορρέουν από τη χρήση (ή την αδυναμία χρήσης) του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων ζημιών που οφείλονται σε ιούς, λάθη ή παραλείψεις των Πληροφοριών, εκτός εάν οποιαδήποτε τέτοια ζημιά οφείλεται σε εσκεμμένο παράπτωμα ή σοβαρή αμέλεια εκ μέρους της Amstel. Η Amstel δεν θα φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν λόγω μη καταλληλότητας, ενημέρωσης ή ακρίβειας του διαδικτυακού τόπου ή των Πληροφοριών.

Επιπλέον, η Amstel δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που απορρέουν από τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών που οφείλονται σε αποτυχία ή καθυστέρηση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υποκλοπή ή μεθόδευση ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τρίτους ή από προγράμματα υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για την ηλεκτρονική επικοινωνία και τη μετάδοση ιών.

Η Amstel αποποιείται κάθε εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εγγυήσεων κατάστασης, ποιότητας, εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
Οι Πληροφορίες που προέρχονται από τρίτα μέρη συνιστούν έκφραση προσωπικών απόψεων των εν λόγω μερών. Η Amstel δεν αναλαμβάνει και δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες Πληροφορίες.

Οι υπερσυνδέσεις αυτού του διαδικτυακού τόπου ενδέχεται να κατευθύνουν τους επισκέπτες σε εξωτερικούς διαδικτυακούς τόπους, οι οποίοι ανήκουν σε τρίτα μέρη. Η Amstel δεν ευθύνεται για τα περιεχόμενα και τη λειτουργία των εν λόγω εξωτερικών διαδικτυακών τόπων. Η Amstel δεν θα φέρει επίσης καμία ευθύνη για την ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που ενδέχεται να προσφέρονται στους εν λόγω εξωτερικούς διαδικτυακούς τόπους.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του συγκεκριμένου διαδικτυακού τόπου και των Πληροφοριών ανήκουν στην Amstel. Στα εν λόγω δικαιώματα περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, όλα τα πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα εμπορικών ονομασιών, σήματα κατατεθέντα που αφορούν λέξεις ή εικόνες και λογότυπα της Amstel, όπως, ενδεικτικά, τα δικαιώματα που αφορούν την εμπορική επωνυμία " AMSTEL ", καθώς και hashtags, όπως, ενδεικτικά, το #betterbetrue.
 
Οι χρήστες μπορούν να διαβάζουν τα περιεχόμενα του διαδικτυακού τόπου και των Πληροφοριών και να δημιουργούν αντίγραφα αυτών για προσωπική χρήση, όπως για παράδειγμα αποθηκεύοντας ή εκτυπώνοντας τα εν λόγω στοιχεία.
 
Για την περίπτωση των hashtags, oι χρήστες μπορούν να τα χρησιμοποιούν για την κατηγοριοποίηση συζητήσεων και δημοσιεύσεων είτε του συγκεκριμένου διαδικτυακού τόπου είτε σχετικά με την προώθηση της Amstel.
 
Οποιαδήποτε άλλη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή των Πληροφοριών, όπως για παράδειγμα η αποθήκευση ή η αναπαραγωγή (μέρους) του διαδικτυακού τόπου της Amstel, σε οποιονδήποτε εξωτερικό διαδικτυακό τόπο, ή των hashtags για την προώθηση ή σχετικά με σήματα ή προϊόντα τρίτων, ή παραποίηση του διαδικτυακού τόπου, των Πληροφοριών ή/και των hashtags απαγορεύονται ρητά.

ΑΥΤΟΚΛΗΤΕΣ ΙΔΕΕΣ
Σε περίπτωση που δημοσιεύσετε αυτόκλητες ιδέες ή/και υλικό που αποτελείται από κείμενα, εικόνες, ήχους, λογισμικό, πληροφορίες ή οτιδήποτε άλλο (το "Υλικό") στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, ή αποστείλετε ανάλογο Υλικό στην Amstel μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, η Amstel θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί, να αντιγράφει ή/και να αξιοποιεί εμπορικά το εν λόγω Υλικό στο μέγιστο δυνατό βαθμό χωρίς καμία χρέωση. Η Amstel δεν δεσμεύεται από καμία υποχρέωση περί εμπιστευτικότητας αναφορικά με τέτοιο Υλικό.

Δυνάμει του παρόντος, οφείλετε να αποζημιώνετε και να απαλλάσσετε την Amstel από και έναντι κάθε δικαστικής ενέργειας, αξίωσης και υποχρέωσης, η οποία προκαλείται από, βαρύνει την ή αποδίδεται στην Amstel ως αποτέλεσμα της χρήσης ή/και της αξιοποίησης Υλικού, το οποίο παραβιάζει τα δικαιώματα (πνευματικής ιδιοκτησίας) οποιουδήποτε τρίτου ή συνιστά, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, παράνομη ενέργεια εις βάρος τρίτου.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Εάν οι εν λόγω Όροι χρήσης είναι ή καταστούν μερικώς άκυροι, τα μέρη θα συνεχίσουν να δεσμεύονται από τις υπόλοιπες ισχύουσες διατάξεις. Τα μέρη θα αντικαταστήσουν το άκυρο τμήμα με έγκυρες διατάξεις, οι οποίες θα έχουν νομική ισχύ και θα αντιστοιχούν, όσο αυτό είναι εφικτό, στις διατάξεις που έχουν καταστεί άκυρες, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο και το σκοπό των εν λόγω Όρων χρήσης.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Οι εν λόγω Όροι χρήσης θα διέπονται αποκλειστικά από το Ολλανδικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει σε σχέση με τους παρόντες Όρους χρήσης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, διαφορών που αφορούν την ύπαρξη και την εγκυρότητα των παρόντων, θα επιλύονται από τα αρμόδια δικαστήρια του Άμστερνταμ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ COOKIES

ΓΕΝΙΚΑ
Η Amstel είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της επεξεργασίας όλων των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου ("Διαδικτυακός τόπος"). Η Amstel σέβεται απόλυτα το απόρρητο των πληροφοριών σας και συμμορφώνεται με τις διατάξεις της ολλανδικής νομοθετικής πράξης περί της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων ("APPD").

Η παρούσα Πολιτική προστασίας απορρήτου και χρήσης cookies ("Πολιτική") παρέχει πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω του διαδικτυακού τόπου, καθώς και με τα δικαιώματα πρόσβασης και διόρθωσης των εν λόγω προσωπικών δεδομένων.

Η συγκεκριμένη Πολιτική ενδέχεται να αλλάξει στο μέλλον. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα ισχύουν άμεσα μετά τη δημοσίευση των τροποποιημένων διατάξεων της Πολιτικής. Οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου οφείλουν να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα την Πολιτική προκειμένου να ενημερώνονται για πιθανές αλλαγές.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η Amstel επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει μέσω του διαδικτυακού τόπου. Συγκεκριμένα συλλέγονται οι ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων:
- ονοματεπώνυμο
- ημερομηνία γέννησης
- στοιχεία επικοινωνίας
- άλλες πληροφορίες που εισάγετε στις φόρμες του διαδικτυακού τόπου (e-mail, αριθμός κινητού τηλεφώνου κτλ.)
- οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία περιλαμβάνονται σε περιεχόμενο που αποστέλλετε στο διαδικτυακό τόπο.
Οι επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μπορούν να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία μέσω του διαδικτυακού τόπου στην Amstel, εφόσον έχουν λάβει σχετική συγκατάθεση από τους νόμιμους εκπροσώπους τους, οι οποίοι έχουν ενημερωθεί για την παρούσα Πολιτική.

ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Η Amstel χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:
- για να προσφέρει υπηρεσίες όπως αυτές παρουσιάζονται στο διαδικτυακό τόπο
- για να προσφέρει online παιχνίδια, όπως αυτά παρουσιάζονται στο διαδικτυακό τόπο
- για να βελτιώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες
- για να απαντά στις ερωτήσεις σας
- για να αποστέλλει πληροφορίες σχετικά με υφιστάμενες ή προσεχείς δραστηριότητες της Amstel. Εάν απαιτείται από το νόμο, η Amstel θα ζητά την άδειά σας πριν από την αποστολή ανάλογων πληροφοριών.

ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ
Η Amstel ενδέχεται να μεταβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε εταιρείες του ομίλου της. Η Amstel δύναται επίσης να παράσχει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, οι οποίοι θα επεξεργαστούν τα εν λόγω στοιχεία σύμφωνα με τις οδηγίες και υπό την ευθύνη της Amstel. Σε περίπτωση που η Amstel προβεί σε πώληση τμήματος ή του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού ή των μεριδίων της σε τρίτους, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να παρασχεθούν στα εν λόγω τρίτα μέρη. Η Amstel δεν θα παράσχει τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, παρά μόνον εάν έχει τη νομική υποχρέωση να το πράξει.

Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες που διατίθενται σε αυτόν το διαδικτυακό τόπο, παρέχετε στην Amstel τη ρητή άδεια να μεταβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες, ακόμα και εάν οι εν λόγω χώρες δεν διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων.

COOKIES
Αυτός ο διαδικτυακός τόπος χρησιμοποιεί την τεχνολογία "cookies". Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται τοπικά στον υπολογιστή σας μέσω του διαδικτυακού τόπου, ο οποίος τα χρησιμοποιεί για να σας αναγνωρίζει κάθε φορά που επισκέπτεστε το διαδικτυακό τόπο. Με αυτόν τον τρόπο η Amstel βελτιώνει το φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον του διαδικτυακού τόπου και το προσαρμόζει στις ανάγκες σας. Τα cookies του διαδικτυακού τόπου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας παραμένουν σε ισχύ για απεριόριστο χρονικό διάστημα μετά από την πρώτη σας επίσκεψη στο διαδικτυακό τόπο.

Αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας, μπορείτε να ενημερώνεστε κάθε φορά που ένα cookie αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας. Ωστόσο, εάν ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να μην δέχεται cookies από αυτόν το διαδικτυακό τόπο, ενδέχεται να μην έχετε τη δυνατότητα προσπέλασης και χρήσης όλων των δυνατοτήτων του διαδικτυακού τόπου.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Η ασφαλής μεταφορά, αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου, πραγματοποιείται με τη χρήση σύγχρονων και τυπικών τεχνικών μέτρων.

Σε γενικές γραμμές, η Amstel δεν θα διατηρεί προσωπικά δεδομένα που έχουν συλλεχθεί μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου για διάστημα μεγαλύτερο από δύο έτη.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ, ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ
Μπορείτε να ζητήσετε από την Amstel να σας παράσχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που έχει συλλέξει για εσάς ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε από την Amstel να διορθώσει ή να διαγράψει τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα. Στείλτε το αίτημά σας σχετικά με την προσπέλαση, διόρθωση ή κατάργηση των προσωπικών σας δεδομένων στη διεύθυνση webcentre@heineken.com, αναφέροντας το ονοματεπώνυμο και την ταχυδρομική σας διεύθυνση.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES
Αυτός ο ιστότοπος για τους Έλληνες επισκέπτες (ο "ιστότοπος") είναι αφιερωμένος στην επωνυμία της Amstel και παρέχεται από την Amstel. Αφού υποβάλετε τη φόρμα σχετικά με την ηλικία σας και μπείτε στον ιστότοπο, ο ιστότοπος θα χρησιμοποιήσει τα λεγόμενα "cookies". Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύει ο ιστότοπος στη συσκευή σας.

Cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τα cookies για τους εξής σκοπούς:
- Λειτουργικά cookies: Είναι τα cookies που κάνουν τον ιστότοπο πιο φιλικό προς τους χρήστες. Για παράδειγμα, ένα cookie αποθηκεύεται για να θυμάται τη χώρα και τη γλώσσα που έχετε επιλέξει, καθώς και τα στοιχεία που υποβάλατε στη σελίδα με την ηλικία σας. Χωρίς αυτό το cookie, θα πρέπει να υποβάλλετε τη φόρμα της ηλικίας κάθε φορά που επισκέπτεστε στον ιστότοπο. Τα λειτουργικά cookies του ιστότοπου που αποθηκεύει η Amstel στον υπολογιστή σας ισχύουν μόνο για όσο διαρκεί η επίσκεψή σας στον ιστότοπο.
- Cookies αναλυτικών στοιχείων: Η Amstel χρησιμοποιεί cookies από τα αναλυτικά στοιχεία της Google, προκειμένου να αναλύσει πώς χρησιμοποιούν οι επισκέπτες τον ιστότοπο. Στη συνέχεια, η Amstel μπορεί να βελτιώσει τη χρηστικότητα του ιστότοπου. Η Google επεξεργάζεται μόνο τα στοιχεία που λαμβάνει από τον ιστότοπο σε μια ανώνυμη φόρμα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αναλυτικά στοιχεία της Google, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.google.com/analytics.
- Cookies τρίτων μερών: Ο ιστότοπος επιτρέπει την είσοδο σε cookies εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης από διάφορα τρίτα μέρη. Αυτό δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να μοιράζεται περιεχόμενο από τον ιστότοπο σε διάφορα κοινωνικά δίκτυα. Οι συγκεκριμένες εφαρμογές ("πρόσθετα") κάνουν επίσης τον ιστότοπο πιο φιλικό προς το χρήστη. Για παράδειγμα, χάρη στην εφαρμογή του Facebook στον ιστότοπο, οι χρήστες μπορούν να συνδεθούν στον ιστότοπο με τα στοιχεία του λογαριασμού τους στο Facebook. Η χρήση των δεδομένων που συλλέγουν τα τρίτα μέρη μέσα από τις εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης καθορίζεται αποκλειστικά από τα τρίτα μέρη, καθώς η Amstel δεν μπορεί να διαβάσει αυτά τα cookies (όπως και τα τρίτα μέρη δεν μπορούν να διαβάσουν τα cookies της Amstel). Για πληροφορίες σχετικά με τα cookies τρίτων μερών, διαβάστε τις αντίστοιχες πολιτικές τους.

Αλλαγή ρυθμίσεων
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, ώστε να ενημερώνεστε κάθε φορά που ένα cookie αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας. Αλλάζοντας τις ρυθμίσεις, μπορείτε επίσης να διασφαλίσετε ότι το πρόγραμμα περιήγησης δεν θα δέχεται cookies από αυτόν τον ιστότοπο. Ωστόσο, αν το πρόγραμμα περιήγησης δεν δέχεται cookies από αυτόν τον ιστότοπο, ίσως να μην μπορέσετε να ανοίξετε ή να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του ιστότοπου.

Επικοινωνία
Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των cookies στον ιστότοπο, στείλτε ένα email στη διεύθυνση webcentre@heineken.com.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του συγκεκριμένου διαδικτυακού τόπου και των Πληροφοριών ανήκουν στην Amstel. Στα εν λόγω δικαιώματα περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, όλα τα πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα εμπορικών ονομασιών, σήματα κατατεθέντα που αφορούν λέξεις ή εικόνες και λογότυπα της Amstel, όπως, ενδεικτικά, τα δικαιώματα που αφορούν την εμπορική επωνυμία " AMSTEL ", καθώς και hashtags, όπως, ενδεικτικά, το #betterbetrue.
 
Οι χρήστες μπορούν να διαβάζουν τα περιεχόμενα του διαδικτυακού τόπου και των Πληροφοριών και να δημιουργούν αντίγραφα αυτών για προσωπική χρήση, όπως για παράδειγμα αποθηκεύοντας ή εκτυπώνοντας τα εν λόγω στοιχεία.
 
Για την περίπτωση των hashtags, oι χρήστες μπορούν να τα χρησιμοποιούν για την κατηγοριοποίηση συζητήσεων και δημοσιεύσεων είτε του συγκεκριμένου διαδικτυακού τόπου είτε σχετικά με την προώθηση της Amstel.
 
Οποιαδήποτε άλλη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή των Πληροφοριών, όπως για παράδειγμα η αποθήκευση ή η αναπαραγωγή (μέρους) του διαδικτυακού τόπου της Amstel, σε οποιονδήποτε εξωτερικό διαδικτυακό τόπο, ή των hashtags για την προώθηση ή σχετικά με σήματα ή προϊόντα τρίτων, ή παραποίηση του διαδικτυακού τόπου, των Πληροφοριών ή/και των hashtags απαγορεύονται ρητά.