ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2022» | AMSTEL Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
ΕΧΩ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΙΣ:
ΖΩ ΣΤΗΝ
Ελλάδα

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΗΝ ΠΛHΡΗ ΚΑΙ EΓΚΥΡΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝIΑ ΓEΝΝΗΣΗΣ ΣΑΣ

ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ EΧΕΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣIΑ.

YΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΜΑ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ COOKIES ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ.
ΑΥΤΟΣ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ COOKIES.

amstel_logo

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2022»

 1. Αντικείμενο Διαγωνισμού:

  1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω 122 41 Αθήνα, με ΑΦΜ 094000362, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών, αριθ. ΓΕΜΗ 251401000, (στο εξής «Διοργανώτρια») όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων της, διοργανώνει και επιμελείται διαγωνισμό (στο εξής «Διαγωνισμός») στα σημεία πώλησης με τίτλο«ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2022 ». Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (στο εξής «Όροι συμμετοχής», ή «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας www.amstel.gr/football2022 (εφεξής «Ιστότοπος της Διοργανώτριας»).

  2. Σκοπός των παρόντων Όρων είναι ο καθορισμός των προϋποθέσεων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος, καθώς και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

  3. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους, καθώς η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

  4. Σε όλους τους Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό επισημαίνεται ότι η κατανάλωση αλκοόλ θα πρέπει να γίνεται υπεύθυνα και σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία και παράλληλα συστήνεται να αποφεύγεται η κατανάλωση αλκοόλ στις παρακάτω περιπτώσεις:

 1. Από άτομα κάτω των 18 ετών,

 2. Από εγκυμονούσες ή θηλάζουσες,

 3. Πριν και κατά την οδήγηση,

 4. Κατά τη διάρκεια θεραπευτικής ή φαρμακευτικής αγωγής ή εάν αντιμετωπίζεται κάποιο πρόβλημα υγείας.

  1. Παράλληλα, επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι η κατανάλωση αλκοόλ θα πρέπει να γίνεται πάντοτε με ασφάλεια και υπεύθυνα και δεν θα πρέπει η κατανάλωση να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) μονάδες αλκοόλ κατά μέγιστο, όπως προτείνει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕΝ.Ε.Α.Π.).

 1. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων»).

  1. Δικαίωμα συμμετοχής στoν Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

  2. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό: α. οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, οι συνεργάτες της Διοργανώτριας, καθώς και τα πρόσωπα που διατηρούν οποιαδήποτε επαγγελματική ή άλλη σχέση ή οποιασδήποτε μορφής εξάρτηση με / από τη Διοργανώτρια β. τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, ως επίσης και τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει ενεργό σύμφωνο συμβίωσης με τους ως άνω εργαζομένους, καθώς και γ. τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

  3. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και θεωρείται ως ουδέποτε πραγματοποιηθείσα.

 1. Διάρκεια του Διαγωνισμού :

  1. Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα από τις 20/11/2022 και ώρα 09:00 έως τις 18/12/2022 και ώρα 23:59, σε 250 συγκεκριμένα συνεργαζόμενα με την Διοργανώτρια καταστήματα ανά την Ελλάδα (αναλυτικά αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) των παρόντων Όρων, που αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα αυτών , ή/και μέχρι την εξάντληση των κουπονιών που θα διατεθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, ανάλογα με το ποιο γεγονός θα επέλθει πρώτο.

  2. Η Διοργανώτρια διατηρεί ρητά το δικαίωμα να μεταβάλει κατά την κρίση της τη διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών του Διαγωνισμού, να αναβάλει ή/και να ακυρώσει συνολικά τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Για τις μεταβολές αυτές θα ενημερώνεται το καταναλωτικό κοινό και οι Συμμετέχοντες με ανάρτηση σχετικής ειδοποίησης στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας, www.amstel.gr/football2022 ή / και με κάθε πρόσφορο μέσο, οι δε μεταβολές αυτές θα ισχύουν από την ημερομηνία και ώρα ανάρτησης τους.

  3. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την ώρα Λήξης του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή άλλως θα λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/πραγματοποιηθείσα και δεν θα επάγεται κανένα αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύεται η Διοργανώτρια από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή οι Συμμετέχοντες με την εκπρόθεσμη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν οιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας.

 1. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:

  1. Με κάθε αγορά, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού (όπως ειδικότερα αυτή ορίζεται ανωτέρω υπό 3.1), 1 συσκευασίας κουτιού μπύρας υπό τα σήματα AMSTEL ή AMSTEL FREE ή AMSTEL FREE LEMON ή AMSTEL RADLER ή ALFA ή ALFA CHORIS ή ALFA STRONG από τα ανωτέρω αναφερόμενα υπό 3.1 συνεργαζόμενα καταστήματα (αναλυτικά αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α των παρόντων Όρων), οι Συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να παραλάβουν ένα κουπόνι και να δουν άμεσα εάν κέρδισαν ένα από τα δώρα του Διαγωνισμού (όπως ειδικότερα αυτά ορίζονται κατωτέρω υπό 5.1).

  2. Εάν κάποιος Συμμετέχων δεν προβεί, κατά τα ανωτέρω, σε αγορά κάποιου προϊόντος, μπορεί να παραλάβει ένα κουπόνι και να δει άμεσα εάν κέρδισε ένα από τα δώρα του Διαγωνισμού που αναφέρονται αναλυτικά στην παράγραφο 5.1 των παρόντων Όρων.

  3. Ο κατά τα άνω αναφερόμενος τρόπος συμμετοχής στον Διαγωνισμό συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων Όρων, όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί από την Διοργανώτρια.

  4. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές στο Διαγωνισμό. Έγκυρη είναι η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον συμμετέχοντα στα συστήματα των ανωτέρω εταιρειών, ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης ενέργειας του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί από την ημερομηνία Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία Λήξης του Διαγωνισμού, (δ) δεν παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων.

  5. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση να απορρίπτει μη έγκυρες συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες Όρους και να ακυρώνει εκ των υστέρων συμμετοχές (ακόμη και μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού), που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες Όρους. Στην περίπτωση αυτή, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, πέρα από οποιαδήποτε άλλη αξίωση έχει έναντι του αποκλειομένου προσώπου, να αξιώσει την επιστροφή κάθε δώρου ή άλλης ωφέλειας που ο συμμετέχων έχει ήδη λάβει λόγω της συμμετοχής του στον Διαγωνισμό.

Ο αποκλεισμός για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους πραγματοποιείται χωρίς την τήρηση διατυπώσεων ή προθεσμίας και δίχως να απαιτείται η προηγούμενη ειδοποίηση του αποκλειομένου και αιτιολόγηση του αποκλεισμού/ακύρωσης της συμμετοχής.

 1. Προσφερόμενα δώρα διαγωνισμού (εφεξής «Δώρα»):

  1. Τα Δώρα που θα διατεθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού που θα διεξαχθεί από τις 20/11/2022 έως τις 18/12/2022 στα 250 συνεργαζόμενα καταστήματα του Παραρτήματος Α των παρόντων Όρων, είναι: 3 LG TV LED & 2 SAMSUNG SMART PROJECTOR & 1600 ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΕΣ DOMINOS PIZZA ΑΞΙΑΣ 5€. Το Δώρο που τυχόν κερδίζει ο εκάστοτε Συμμετέχων αναγράφεται στο κουπόνι που παρέλαβε σύμφωνα με την προαναφερθείσα υπό 4.1. διαδικασία από το κατάστημα.

  2. Τα Δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση αυτών με άλλα δώρα ή η εξαργύρωση αυτών σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Τόσο οι συμμετέχοντες όσο και οι νικητές μπορούν να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες του δώρου από τον Ιστότοπο της διοργανώτριας.

 1. Παραλαβή Δώρων :

  1. Τα Δώρα της παραγράφου 5.1 των παρόντων Όρων θα παραλαμβάνονται ως εξής:

  2. Οι νικητές κατόπιν επικοινωνίας με τον προμηθευτή, ήτοι την εταιρία Dyas Evan, η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Κερασιάς, αρ 37, με ΑΦΜ 095737505 (εφεξής «Προμηθευτής»), καλώντας στο τηλεφωνικό κέντρο της εταιρίας Dyas Evan στο 210.60.10.168, το αργότερο μέχρι και ένα (1) μήνα μετά την λήξη του Διαγωνισμού, ήτοι μέχρι την 15.01.2023, θα δίνουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο επικοινωνίας). Στην συνέχεια, θα αποστέλλεται courier που θα παραλαμβάνει το τυχερό κουπόνι (τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τoν Προμηθευτή) και αφού ο Προμηθευτής λάβει το κουπόνι ως αποδεικτικό, θα καλεί τηλεφωνικά τον νικητή για να διευθετηθεί η αποστολή του δώρου του μέσω courier στην διεύθυνση που θα έχει δηλώσει ο εκάστοτε νικητής, εφόσον εκείνος πληροί τις προϋποθέσεις που αναφέρονται υπό 2 ανωτέρω

  3. Η Διοργανώτρια δικαιούται να εξακριβώσει με κάθε πρόσφορο μέσο την ταυτότητα και ηλικία των προσώπων.

  4. Με την αποδοχή του Δώρου οι Διαγωνιζόμενοι δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι αποδέχονται πλήρως την εγκυρότητα διεξαγωγής της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων αυτής.

 1. Ευθύνη:

  1. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται στη διάθεση των Δώρων που περιγράφονται στην παράγραφο 5.1 του παρόντος αποκλειστικά μέσω της ανωτέρω αναφερόμενης διαδικασίας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν φέρει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

  2. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή του Δώρου από τον κάθε νικητή.

  3. Στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, η Διοργανώτρια και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα στελέχη τους δεν ευθύνονται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημίες, ηθική βλάβη, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετική το Διαγωνισμό ή/και με τα Δώρα και τη χρήση τους, και δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη, σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα.

  1. Η Διοργανώτρια δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ζημία και/ή βλάβη σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό, τα Δώρα και τη χρήση αυτών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

  2. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό, να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, καθώς και να τροποποιεί τα Δώρα του Διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση της, με προηγούμενη ανακοίνωση στο www.amstel.gr/football2022 ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Κάθε παρόμοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας και των συνεργαζόμενων εταιρειών.

  3. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Εταιρείας και των συνεργαζόμενων εταιρειών. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, μεταφόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας. Κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού, τυχόν αναρτήσεις ή σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων ή που περιέχουν οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας, θα διαγράφονται άμεσα από τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, ο δε Συμμετέχων που ανάρτησε σχόλια κατά τα παραπάνω θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό.

  1. Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους, παρέχονται με αιτία την προκήρυξη του Διαγωνισμού, στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λπ., έναντι της Διοργανώτριας. Επίσης, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Ακόμη, η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κ.λπ.), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, που απορρέουν από τους Όρους Συμμετοχής και απαλλάσσεται σύμμετρα και αζήμια των υποχρεώσεών της.

  2. Η Διοργανώτρια μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους παρόντες όρους. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τη Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (χωρίς να φέρει αυτή το βάρος της απόδειξης), η ως άνω εταιρεία έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο. Η Διοργανώτρια αποφασίζει για το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και για τους τελικούς νικητές τηρούσα τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος.

  3. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν, κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της, τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής.

  4. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και τη διανομή των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

 1. Προσωπικά Δεδομένα

  1. Σας ενημερώνουμε ότι η υλοποίηση του Διαγωνισμού καθιστά αναγκαία τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς: απόδοσης των Δώρων, για προωθητικούς σκοπούς, ήτοι για την προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου (internet), συμπεριλαμβανομένων των social media, καθώς επίσης και την εκπλήρωση τυχόν προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. φορολογική νομοθεσία) υποχρεώσεων της Διοργανώτριας και την ικανοποίηση τυχόν εννόμων συμφερόντων της (άρθρο 6 παρ. 1 (β), (γ), (στ) GDPR), σύμφωνα πάντα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

  2. Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα των νικητών που τυγχάνουν επεξεργασίας είναι: ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου και ταχυδρομική διεύθυνση, ηλικία, στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας.

  3. Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών θα τηρούνται από την Διοργανώτρια αποκλειστικά για τους ως άνω σκοπούς επεξεργασίας και μόνο στο μέτρο και για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός εκ των ανωτέρω σκοπών, είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου ορίσει, που θα ενεργήσει εξ ονόματος, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του GDPR.

  1. Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς πλην των ως άνω αναφερομένων ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν των εκτελούντων την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Διοργανώτριας, οι οποίοι θα παράσχουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για την παράδοση των Δώρων, όπου αυτό απαιτείται.

  2. Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο οποιοσδήποτε Συμμετέχων επιθυμεί να μην γίνει επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων μπορεί να αποσύρει τη συμμετοχή του, επικοινωνώντας, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση μέσω e-mail στο DPO_ABOffice@heineken.com ή εγγράφως με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Λ. Κηφισού, αρ. 102, Αιγάλεω Αττικής με την επισήμανση: Διαγωνισμός Άμστελ για την ενέργεια :«ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 2022 ». Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και, ειδικότερα, τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας, σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα του που τυγχάνουν επεξεργασίας, επικοινωνώντας κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο. Εάν οποιοσδήποτε επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: complaints@dpa.gr .

 1. Λοιποί όροι:

  1. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Διοργανώτριας.

  2. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση της, καθώς και να μεταβάλει τους παρόντες Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να αναβάλλει ή ματαιώσει τον Διαγωνισμό και συνακόλουθα την κλήρωση και / ή την παροχή των Δώρων με σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο του Διαγωνισμού.

  3. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Κάθε τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα.

  4. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων Όρων.

  5. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται το έγκυρο και η ισχύς των λοιπών όρων. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών Όρων.

  6. Η παράλειψη από τη Διοργανώτρια να ασκήσει κάποιο δικαίωμα της άπαξ ή κατ' επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.

  7. Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από Συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό, σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή οποιουδήποτε Όρου, ο Συμμετέχων θα απευθύνεται στην Διοργανώτρια μέσω του τηλεφώνου 801.22.22.222 η οποία θα καταβάλλει προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επιλύσεως της διαφοράς.

  8. Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, η οποία δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά κατά τη διαδικασία του ανωτέρω 9.6 όρου, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών (αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας).

Παράρτημα Α

Καταστήματα που συμμετέχουν στην ενέργεια:

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΛΗ

ΠΕΡΙΟΧΗ

1

KIOSKY'S ΑΙΓΑΛΕΩ

Kioskys

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΑΙΓΑΛΕΩ

2

KIOSKY'S ΑΚΡΟΠΟΛΗ

Kioskys

ΑΚΡΟΠΟΛΗ

ΑΚΡΟΠΟΛΗ

3

KIOSKY'S ΑΛΙΜΟΣ 1

Kioskys

ΑΛΙΜΟΣ 1

ΑΛΙΜΟΣ 1

4

KIOSKY'S ΑΜΦΙΘΕΑΣ

Kioskys

ΑΜΦΙΘΕΑΣ

ΑΜΦΙΘΕΑΣ

5

KIOSKY'S ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Kioskys

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

6

KIOSKY'S ΒΥΡΩΝΑΣ 1

Kioskys

ΒΥΡΩΝΑΣ 1

ΒΥΡΩΝΑΣ 1

7

KIOSKY'S ΒΥΡΩΝΑΣ 2

Kioskys

ΒΥΡΩΝΑΣ 2

ΒΥΡΩΝΑΣ 2

8

KIOSKY'S ΓΑΛΑΤΣΙ

Kioskys

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΓΑΛΑΤΣΙ

9

KIOSKY'S ΓΕΡΑΚΑ

Kioskys

ΓΕΡΑΚΑ

ΓΕΡΑΚΑ

10

KIOSKY'S ΓΚΥΖΗ

Kioskys

ΓΚΥΖΗ

ΓΚΥΖΗ

11

KIOSKY'S ΓΛΥΦΑΔΑ

Kioskys

ΓΛΥΦΑΔΑ

ΓΛΥΦΑΔΑ

12

KIOSKY'S ΓΛΥΦΑΔΑ 2

Kioskys

ΓΛΥΦΑΔΑ 2

ΓΛΥΦΑΔΑ 2

13

KIOSKY'S ΓΛΥΦΑΔΑΣ 3

Kioskys

ΓΛΥΦΑΔΑΣ 3

ΓΛΥΦΑΔΑΣ 3

14

KIOSKY'S ΕΞΑΡΧΕΙΑ

Kioskys

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

15

KIOSKY'S ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Kioskys

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

16

KIOSKYS ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 1

Kioskys

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 1

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 1

17

KIOSKYS ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1

Kioskys

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1

18

KIOSKY'S ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2

Kioskys

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2

19

KIOSKY'S ΙΛΙΟΝ

Kioskys

ΙΛΙΟΝ

ΙΛΙΟΝ

20

KIOSKY'S ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Kioskys

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

21

KIOSKY'S ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2

Kioskys

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2

22

KIOSKY'S ΚΥΨΕΛΗ

Kioskys

ΚΥΨΕΛΗ

ΚΥΨΕΛΗ

23

KIOSKY'S ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

Kioskys

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

24

KIOSKY'S ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

Kioskys

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ

25

KIOSKY'S ΜΕΛΙΣΣΙΑ

Kioskys

ΜΕΛΙΣΣΙΑ

ΜΕΛΙΣΣΙΑ

26

KIOSKY'S ΜΕΝΙΔΙ

Kioskys

ΜΕΝΙΔΙ

ΜΕΝΙΔΙ

27

KIOSKY'S ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

Kioskys

ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

28

KIOSKY'S ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

Kioskys

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

29

KIOSKY'S ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Kioskys

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

30

KIOSKY'S Π. ΦΑΛΗΡΟ

Kioskys

Π. ΦΑΛΗΡΟ

Π. ΦΑΛΗΡΟ

31

KIOSKY'S ΠΑΓΚΡΑΤΙ

Kioskys

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

32

KIOSKY'S ΠΑΛΛΗΝΗ

Kioskys

ΠΑΛΛΗΝΗ

ΠΑΛΛΗΝΗ

33

KIOSKY'S ΠΑΝΟΡΜΟΥ

Kioskys

ΠΑΝΟΡΜΟΥ

ΠΑΝΟΡΜΟΥ

34

KIOSKY'S ΠΑΤΗΣΙΩΝ

Kioskys

ΠΑΤΗΣΙΩΝ

ΠΑΤΗΣΙΩΝ

35

KIOSKY'S ΠΑΤΡΑΣ

Kioskys

ΠΑΤΡΑΣ

ΠΑΤΡΑΣ

36

KIOSKY'S ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1

Kioskys

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 1

37

KIOSKY'S ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2

Kioskys

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2

38

KIOSKY'S ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Kioskys

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

39

KIOSKY'S ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2

Kioskys

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2

40

KIOSKY'S ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

Kioskys

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

41

KIOSKY'S ΦΙΛΟΘΕΗ (ΠΑΛΙΑ ΑΓΟΡΑ)

Kioskys

ΦΙΛΟΘΕΗ (ΠΑΛΙΑ ΑΓΟΡΑ)

ΦΙΛΟΘΕΗ (ΠΑΛΙΑ ΑΓΟΡΑ)

42

KIOSKY'S ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Kioskys

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

43

KIOSKY'S ΧΟΛΑΡΓΟΣ

Kioskys

ΧΟΛΑΡΓΟΣ

ΧΟΛΑΡΓΟΣ

44

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΣΧΙΣΤΟΥ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

45

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Smile Kiosk

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

46

ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΧΙΣΤΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

47

ΡΟΥΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Smile Kiosk

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

48

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΟΔΟΥ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

49

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΥΣΤ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Smile Kiosk

ΧΑΙΔΑΡΙ

ΧΑΙΔΑΡΙ

50

ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

51

ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ ΣΙΑ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

52

ΚΛΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Κ ΣΙΑ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΑΙΓΑΛΕΩ

53

ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ& ΣΙΑ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΝΙΚΑΙΑ

ΝΙΚΑΙΑ

54

ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΑΙΓΑΛΕΩ

55

ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΑΝ-ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ ΧΡ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΝΙΚΑΙΑ

ΝΙΚΑΙΑ

56

ΖΗΣΗ ΜΑΡΙΑ Κ ΣΙΑ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

57

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

58

ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ&ΣΙΑ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

59

ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ Β. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Smile Kiosk

ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ

ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ

60

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ  ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

61

ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ Α.&Χ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ Κ. Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

62

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ & ΘΕΣΣΑΛΌΝΙΚΗΣ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ

ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ

63

ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΘΗΒΩΝ & ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

64

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

65

ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 25 Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΑΙΓΑΛΕΩ

66

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ & ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΝΙΚΑΙΑ

ΝΙΚΑΙΑ

67

ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΝΙΚΑΙΑ

ΝΙΚΑΙΑ

68

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

69

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

70

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

71

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΥΜΠΑΚΗ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΝΙΚΑΙΑ

ΝΙΚΑΙΑ

72

ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΕΩΣ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΝΙΚΑΙΑ

ΝΙΚΑΙΑ

73

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

74

SMILE KIOSK ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΝΙΚΑΙΑ

ΝΙΚΑΙΑ

75

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΟΔΟΥ ΣΩΡΡΟΥ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΜΑΡΟΥΣΙ

76

Α. & Χ. ΚΕΝΤΙΚΕΛΕΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΦΙΛΟΘΕΗ

ΦΙΛΟΘΕΗ

77

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

78

SMILE KIOSK ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑΣ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

79

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΙΩΝΙΑΣ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΑΘΗΝΑ

ΑΘΗΝΑ

80

SMILE KIOSK ΤΖΑΒΕΛΛΑ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

81

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ & ΥΜΗΤΤΟΥ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΑΘΗΝΑ

ΑΘΗΝΑ

82

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΝΙΚΑΙΑ

ΝΙΚΑΙΑ

83

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ O.Ε.

Smile Kiosk

ΚΗΦΙΣΙΑ

ΚΗΦΙΣΙΑ

84

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΟΕ

Smile Kiosk

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

85

ΜΙΚΡΗ ΛΙΑΝΙΚΗ Ο.Ε.

Smile Kiosk

ΝΙΚΑΙΑ

ΝΙΚΑΙΑ

86

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗΓΚΟΥΛΙΟΥ&ΣΙΑΕ.Ε.

4ALL

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

87

ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΖΕΓΟΣΣΩΤΗΡΙΟΣΟ.Ε.

4ALL

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

88

Γ.Σ.ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣΑ.Ε.

4ALL

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

89

ΜΠΟΥΣΝΑΚΗΙΩΑΝΝΑΘΩΜΑΗ-ΡΑΦΑΗΛΙΑΤΟΥΡΛΟΥΜΗΟ.Ε.

4ALL

ΜΕΤΕΩΡΑ

ΜΕΤΕΩΡΑ

90

ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΥΑΘΑΝΑΣΙΑΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗΙΔΙΩΤΙΚΗΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΕΤΑΙΡΕΙΑ

4ALL

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

91

ΚΡΑΤΟΥΝΑΕΛΕΝΗ&ΣΙΑΟ.Ε.

4ALL

ΕΥΟΣΜΟΣ

ΕΥΟΣΜΟΣ

92

ΛΑΖΑΡΟΣΑΓΖΙΓΙΟΚΑΡΟΓΛΟΥ&ΣΙΑΕ.Ε.

4ALL

ΕΥΚΑΡΠΙΑ

ΕΥΚΑΡΠΙΑ

93

ΠΑΝΟΥΕ.-ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥΠ.Ο.Ε.

4ALL

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

94

ΣΥΜΕΩΝΓΑΡΥΦΑΛΛΙΔΗΣ-ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣΘΕΟΧΑΡΗΣΟ.Ε.

4ALL

ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ

ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ

95

ΣΟΥΒΑΤΖΗΔ.ΑΘΑΝΑΣΙΑ&ΣΙΑΕ.Ε.

4ALL

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

96

Δ.ΜΙΞΙΟΣ-Κ.ΚΑΠΙΟ.Ε.

4ALL

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

97

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΛΤΣΗΣ

4ALL

ΤΡΙΛΟΦΟΣ

ΤΡΙΛΟΦΟΣ

98

ΔΕΔΑΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

4ALL

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

99

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΔΗΜΗΤΡΑΣΤ.ΠΑΛΑΤΣΟΓΛΟΥ

4ALL

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

100

ΚΟΚΚΙΝΙΔΟΥΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ

4ALL

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΙΤΙΚΑ

101

GNCΨΙΛΙΚΑΟ.Ε.

4ALL

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

102

SIRAOILA.E.

4ALL

ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ

ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ

103

ΧΡΩΜΑΤΙΔΗΣΑΝΑΤΟΛΙΟΣ

4ALL

ΕΥΟΣΜΟΣ

ΕΥΟΣΜΟΣ

104

ΜΑΡΑΓΚΟΣΙ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4ALL

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ-ΣΥΡΟΣ

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ-ΣΥΡΟΣ

105

ΠΑΞΙΜΑΔΑΝΑΤΑΛΙΑ&ΣΙΑΕ.Ε.

4ALL

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

106

ΕΛΕΝΗΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

4ALL

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

107

Α.ΣΟΥΒΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ&ΣΙΑΕ.Ε.

4ALL

ΠΥΛΑΙΑ

ΠΥΛΑΙΑ

108

ΑΦΟΙΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΟΜΟΡΡΥΘΜΗΕΤΑΙΡΙΑ.

4ALL

ΚΑΤΩΤΟΥΜΠΑ

ΚΑΤΩΤΟΥΜΠΑ

109

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣΚΑΙΣΙΑΟ.Ε.

4ALL

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

110

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥΙΩΑΝΝΗΣ

4ALL

ΠΑΝΟΡΑΜΑΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

111

ΕΛΕΝΗΠΑΤΣΑΡΙΚΑΙ.Κ.Ε.

4ALL

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

112

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

4ALL

ΠΛΑΓΙΑΡΙ

ΠΛΑΓΙΑΡΙ

113

ΑΡΑΒΙΔΗΣΗΛΙΑΣ

4ALL

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

114

ΖΩΝΤΑΝΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

4ALL

ΣΥΚΙΕΣ

ΣΥΚΙΕΣ

115

ΜΑΡΑΓΚΟΣΙ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4ALL

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ

ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ

116

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΔΗΣ-ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣΟ.Ε.

4ALL

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

117

ΚΕΡΑΜΙΔΑΣΚΥΡΙΑΚΟΣ&ΣΙΑΟ.Ε.

4ALL

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

118

ΑΦΟΙΚΑΛΑΝΙΔΗΟ.Ε.

4ALL

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

119

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣΚΥΡΙΑΚΟΣ

4ALL

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

120

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣΧ.-ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣΧ.&ΣΙΑΕ.Ε.

4ALL

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

121

ΓΚΡΑΜΟΝ.ΕΛΕΝΗ

4ALL

ΝΕΑΕΛΒΕΤΙΑ

ΝΕΑΕΛΒΕΤΙΑ

122

ΚΟΥΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

4ALL

ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

123

Κ.Ν & ΣΙΑ Ο.Ε.

4ALL

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

124

ΧΡΩΜΑΤΙΔΗΣ Α. - ΧΡΩΜΑΤΙΔΗ Ν. Ο.Ε.

4ALL

ΕΥΟΣΜΟΣ

ΕΥΟΣΜΟΣ

125

ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ Ι. - ΚΑΡΛΙΑΜΠΑΣ Α. Ο.Ε.

4ALL

ΚΟΡΔΕΛΙΟ

ΚΟΡΔΕΛΙΟ

126

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ ΓΕΩΡ. ΒΕΡΑ

4ALL

ΠΕΡΑΙΑ

ΠΕΡΑΙΑ

127

ΤΟΖΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

4ALL

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

128

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΙΑΚ.ΤΑΤΙΑΝΑ

4ALL

ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

129

ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ-ΛΑΖΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

4ALL

ΕΥΟΣΜΟΣ

ΕΥΟΣΜΟΣ

130

Ι. ΔΙΤΣΙΡΑΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

4ALL

ΝΕΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ

ΝΕΟΙ ΕΠΙΒΑΤΕΣ

131

ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

4ALL

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

132

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

4ALL

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

133

ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗΣ Ι.Κ.Ε.

4ALL

ΕΥΟΣΜΟΣ

ΕΥΟΣΜΟΣ

134

ΜΠΑΡΑΝΟΣΙΩΑΝΝΗΣ&ΣΙΑΟ.Ε.

4ALL

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

135

ΠΑΣΑΤΑΣΠΑΡ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

4ALL

ΠΟΛΙΧΝΗ

ΠΟΛΙΧΝΗ

136

ΚΑΛΑΙΤΣΙΔΟΥΣΑΒ.ΙΓΙΑ

4ALL

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

137

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4ALL

ΜΕΝΕΜΕΝΗ

ΜΕΝΕΜΕΝΗ

138

Μ.ΣΑΒΒΙΔΟΥ - Θ.ΑΝΘΙΔΗΣ Ο.Ε

4ALL

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

139

ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΚΩΝ. ΜΥΡΟΦΟΡΑ

4ALL

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

140

ΚΑΚΑΜΑΝΟΥΔΗΣ Δ. & ΣΙΑ Ε.Ε.

4ALL

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

141

ΓΟΥΝΑΡΑΚΗΣ Π. & ΣΙΑ Ο.Ε.

4ALL

ΑΡΕΤΣΟΥ

ΑΡΕΤΣΟΥ

142

KOMISHA ROMIR του STAVRI

4ALL

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

143

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

4ALL

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

144

ΙΑΤΡΙΔΗΣ Α. ΤΑΧΜΑΖΙΔΟΥ Σ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

4ALL

ΔΙΑΒΑΤΑ

ΔΙΑΒΑΤΑ

145

ΠΑΣΣΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

4ALL

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

146

Α ΦΩΚΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

4ALL

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

147

ΜΙΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

4ALL

ΣΥΚΙΕΣ

ΣΥΚΙΕΣ

148

ΤΕΡΖΑΝΙΔΟΥ Σ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

4ALL

ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ

ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ

149

FRIENDS Ι.Κ.Ε.

4ALL

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

150

ΠΥΞΙΔΑ ΜΑΡΚΕΤ Ο.Ε.

4ALL

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

151

Δ. ΜΙΞΙΟΣ - Κ.ΚΑΠΙ Ο.Ε.

4ALL

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ

ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ

152

EFREMIOS Ε.Ε.

4ALL

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ

153

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

4ALL

ΠΛΑΤΕΙΑ ΘΕΡΜΗΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΘΕΡΜΗΣ

154

ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε.

4ALL

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

155

M C ΨΙΛΙΚΑ ΚΑΦΕΣ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ο.Ε.

4ALL

ΝΕΑΠΟΛΗ

ΝΕΑΠΟΛΗ

156

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΖΑΧΑΡΩΦ

4ALL

ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ

ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΑΚΙ

157

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Α.Ε. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

4ALL

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

158

ΔΑΛΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

4ALL

ΛΑΓΚΑΔΑΣ

ΛΑΓΚΑΔΑΣ

159

EPOS E.E.

4ALL

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

160

ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

4ALL

ΚΑΡΔΙΑ

ΚΑΡΔΙΑ

161

ΠΑ.ΞΟΙ. Ι.Κ.Ε.

4ALL

ΚΟΥΦΑΛΙΑ

ΚΟΥΦΑΛΙΑ

162

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΦΙΛΥΡΟΥ Ο.Ε.

4ALL

ΦΙΛΥΡΟ

ΦΙΛΥΡΟ

163

D.S. GOLD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

4ALL

ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ

ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑ

164

ΑΦΟΙ ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

4ALL

ΣΥΡΟΣ

ΣΥΡΟΣ

165

ΣΑΛΟΝΙΚΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

4ALL

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ

166

ΛΑΖΟΥΛΑΣ - ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

4ALL

ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ

ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ

167

ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ Χ. ΚΑΡΙΩΤΗΣ Ε. ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ Ι. Ο.Ε.

4ALL

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

168

ΧΑΠΙ ΛΑΙΦ Ε.E.

4ALL

ΣΙΝΔΟΣ

ΣΙΝΔΟΣ

169

ΜΥΛΩΝΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ ΤΣΑΠΑΝΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Ο.Ε.

4ALL

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

170

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Α. – ΛΥΡΑΤΖΗ Μ. – ΚΑΣΙΔΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

4ALL

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

171

LEVE Ι.Κ.Ε.

4ALL

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

172

ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΟΥ – ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.

4ALL

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

173

GS-RTH ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡEIΑ

4ALL

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

174

Γ. ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.

4ALL

Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ

Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ

175

ΚΕΡΑΣΙΔΟΥ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

4ALL

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

176

STATUS 3 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

4ALL

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

177

L.D.K. Ε.Ε.

4ALL

ΧΑΛΑΣΤΡΑ

ΧΑΛΑΣΤΡΑ

178

Ε. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

4ALL

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

179

ΠΡΟΤΥΠΑ ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

4ALL

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

180

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΙΤΣΙΡΑΠΗΣ

4ALL

Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ

Ν. ΜΗΧΑΝΙΩΝΑ

181

ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΙΛΙΚΩΝ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

4ALL

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

182

ΚΑΛΑΙΤΣΙΔΟΥ ΣΑΒ. ΙΓΙΑ

4ALL

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

183

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δ.Μ Ο.Ε.

4ALL

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

184

ΑΦΟΙ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ

AGORA MARKET

ΑΘΗΝΑ

ΚΟΛΩΝΑΚΙ

185

ΑΦΟΙ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ

AGORA MARKET

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

186

ΑΦΟΙ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ

AGORA MARKET

ΒΟΥΛΑ

ΒΟΥΛΑ

187

ΦΑΡΑΚΛΑ ΕΕ

MINI STOP KIOSK

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

188

MINI STOP KIOSK EE

MINI STOP KIOSK

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

189

ΔΑΦΝΟΥΣΑ ΕΕ

MINI STOP KIOSK

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

190

ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 1

SHELL

ΒΕΡΟΙΑ

ΒΕΡΟΙΑ

191

ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

SHELL

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

192

ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΥΛΙΔΟΣ

SHELL

ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΟΣ

ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΟΣ

193

ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 1

SHELL

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

194

ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 7

SHELL

ΠΑΤΡΑ

ΠΑΤΡΑ

195

ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΓΑΖΙΟΥ

SHELL

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

196

ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 1

SHELL

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΛΙΒΑΔΕΙΑ

197

ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

SHELL

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΜΑΡΟΥΣΙ

198

ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΑΙΓΙΝΑΣ

SHELL

ΜΕΣΑΓΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑ

ΜΕΣΑΓΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑ

199

ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

SHELL

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΤΡΙΚΑΛΑ

200

ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ 1

SHELL

Δ.Ε ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

Δ.Ε ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

201

ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΘΗΒΑΣ

SHELL

ΘΗΒΑ

ΘΗΒΑ

202

ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

SHELL

Ν. ΙΩΝΙΑ

Ν. ΙΩΝΙΑ

203

ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 271

SHELL

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

204

ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ

SHELL

ΚΥΛΛΗΝΗ

ΚΥΛΛΗΝΗ

205

ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 1

SHELL

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ

206

ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 2

SHELL

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ

207

ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1

SHELL

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

208

ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2

SHELL

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

209

ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

SHELL

ΚΑΡΤΕΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΚΑΡΤΕΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

210

ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠΜΑ ΔΗΜ.ΟΔ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

SHELL

ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ

211

ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

SHELL

ΤΡΙΠΟΛΗ

ΤΡΙΠΟΛΗ

212

ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

SHELL

ΛΑΡΙΣΑ

ΛΑΡΙΣΑ

213

ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

SHELL

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

214

ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

SHELL

ΒΕΡΟΙΑ

ΒΕΡΟΙΑ

215

ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ

SHELL

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ

216

ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΑΤΡΑ 11

SHELL

ΠΑΤΡΑ

ΠΑΤΡΑ

217

ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

SHELL

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

218

ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΟΥΚΑΚΙ

SHELL

ΑΘΗΝΑ

ΑΘΗΝΑ

219

ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

SHELL

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

220

ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ MΑΝΩΛΑΔΑΣ

SHELL

Ν.ΜΑΝΩΛΑΔΑ

Ν.ΜΑΝΩΛΑΔΑ

221

ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΨΥΧΙΚΟΥ

SHELL

Ν. ΨΥΧΙΚΟ

Ν. ΨΥΧΙΚΟ

222

ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

SHELL

ΠΡΕΒΕΖΑ

ΠΡΕΒΕΖΑ

223

ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΥΛΑΙΑΣ 1

SHELL

ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΥΛΑΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

224

ΜΥΡΤΕΑ ΑΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

SHELL

ΚΗΦΙΣΙΑ

ΚΗΦΙΣΙΑ

225

ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ  ΣΠΑΡΤΗΣ

SHELL

ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗ ΣΠΑΡΤΗΣ

ΚΟΚΚΙΝΟΡΑΧΗ ΣΠΑΡΤΗΣ

226

ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΑΤΡΑΣ 8

SHELL

ΠΑΤΡΑ

ΠΑΤΡΑ

227

ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΜΕ ΥΠ/ΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

SHELL

ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

228

ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ ΠΕΛΛΑΣ

SHELL

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ, ΑΡΙΔΑΙΑ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ, ΑΡΙΔΑΙΑ ΠΕΛΛΑΣ

229

ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ ΥΠ/ΜΑ Λ. ΘΗΒΩΝ

SHELL

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΑΙΓΑΛΕΩ

230

4061 4061 - ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΚΟΜΠΟΤΙ ΑΡΤΑ

AVIN

ΑΡΤΑ

ΑΡΤΑ

231

4069 4069 - ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΒΕΡΓΑ

AVIN

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

232

4012 4012 - ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΜΕΓΑΡΑ ΑΡΙΣΤ. ΚΛΑΔΟΣ

AVIN

ΜΕΓΑΡΑ

ΜΕΓΑΡΑ

233

4011 4011 - ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΜΕΓΑΡΑ ΔΕΞ. ΚΛΑΔΟΣ

AVIN

ΜΕΓΑΡΑ

ΜΕΓΑΡΑ

234

4050 4050 - ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΒΑΡΗ

AVIN

ΒΑΡΗ

ΒΑΡΗ

235

4116 4116 - ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΑΛΙΜΟΣ

AVIN

AΛΙΜΟ

AΛΙΜΟ

236

4123 4123 - ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΣΕΡΡΕΣ

AVIN

ΣΕΡΡΕΣ

ΣΕΡΡΕΣ

237

4110 4110 - ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΠΕΛΛΑΝΑ

AVIN

ΠΕΛΛΑΝΑ

ΠΕΛΛΑΝΑ

238

4020 4020 - ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΛΗΤΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

AVIN

ΛΗΤΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΛΗΤΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

239

4048 4048 - ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΚΕΡΑΤΕΑ

AVIN

ΚΕΡΑΤΕΑ

ΚΕΡΑΤΕΑ

240

4009 4009 - ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΔΕΞ. ΚΛΑΔΟΣ

AVIN

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

241

4127 4127 - ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΠΥΛΑΙΑΣ ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ 3

AVIN

(ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ)

(ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ)

242

4008 4008 - ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΚΛΑΔΟΣ

AVIN

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

243

4102 4102 - ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

AVIN

ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

244

4172 4172 - ΜΑΚΡΑΙΩΝ Λ. ΣΠΑΤΩΝ 123

AVIN

ΠΑΛΛΗΝΗ

ΠΑΛΛΗΝΗ

245

4021 4021 - ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΛΑΓΚΑΔΑ

AVIN

ΠΟΛΙΧΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΟΛΙΧΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

246

4007 4007 - ΜΑΚΡΑΙΩΝ COSMOS

AVIN

ΘΕΡΜΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΘΕΡΜΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

247

4153 4153-ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ

AVIN

ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ

ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ

248

4070 4070 - ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΝΕΑ ΕΙΣΟΔΟΣ

AVIN

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

249

4117 4117 - ΜΑΚΡΑΙΩΝ ΒΟΛΟΣ ΚΑΡΤΑΛΗ

AVIN

ΒΟΛΟΣ

ΒΟΛΟΣ